Договір оферти


ДОГОВІР публічної оферти про надання послуг.

Громадська організація ГО “Форум розвитку громадянського суспільства” (ФРГС), який зареєстрований та діє у відповідності до законодавства України, керуючись ст.633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб або громадських організацій укласти Договір про надання правових послуг на наступних умовах.

1. Терміни та загальні положення
1.1. Правові послуги –адвокатська діяльність, що передбачена ст.19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», які надає Виконавець в порядку та на умовах, визначених даним Договором
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця), адресоване необмеженому колу фізичних осіб, у відповідності із законодавством України, укласти даний Договір на певних умовах.
1.3. Сайт Виконавця – офіційний інтернет-портал Громадська організація ГО “Форум розвитку громадянського суспільства” (ФРГС), який є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та послуги, які ним надаються.
1.4. Клієнт – фізична особа, яка досягла 18 років або та вчинила акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеного в даному Договорі та оплатила вартість Послуг.
1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору.
1.6. Сторони – Виконавець та Клієнт.

2. Предмет договору
2.1 Виконавець приймає на себе обов’язок надати Клієнту Правові послуги, зокрема Витяг з Реєстру на платній основі, у відповідності з умовами даного Договору, а Клієнт зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.
2.2 Клієнт зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Послуг, які їм обираються.
2.3 Сторони домовилися, що детальний зміст правових послуг та їх вартість погоджується Сторонами в формі Переліку правових послуг і окремо розміщується на Сайті Виконавця (в межах одного Розділу).
2.4 Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує яких небудь результатів Правових послуг, в ході своєї діяльності.
2.5 Жодні претензії по результативності отриманих Правових послуг, зокрема Витягу з Реєстру не можуть бути пред’явлені до Виконавцю. Відповідальність за використання отриманих Правових послуг, зокрема Витягу з Реєстру, цілком і повністю лежать на Клієнті.

3. Умови надання Правових послуг
3.1. Клієнт вибирає Правові послуги, що представлені у відповідному Переліку, зокрема «Витяг з реєстру» та знайомиться з умовами оплати.
3.2. Строк надання Правових послуг обмовляється між Сторонами, та за умовчанням застосовується принцип розумності строків, звичаї ділового обороту та беруться до уваги технічні можливості.
3.3. Акцептом даного Договору вважається оплата Клієнтом повної вартості Правових послуг та означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов даного Договору і прирівнюється до власноручного підпису Клієнта під Договором.
3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцентованою, а договір укладеним.
3.5. З моменту акцепта даної Оферти одностороння відмова від Договору недопустима.
3.6. Правова послуга, зокрема надання Витягу з Реєстру вважається наданою з моменту фактичного надання останнього.

4. Права та обов’язки Виконавця:
4.1. Виконавець має право:
– отримувати від Клієнта інформацію, необхідну для надання Правових послуг, зокрема Витягу з Реєстру за умовами даного Договору;
– отримувати за надані правові послуги оплату у розмірах та строках, передбачених даним Договором;
– користуватися усіма професійними правами адвоката, в розумінні положень ст.20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
– вносити зміни в Перелік Правих послуг, зокрема Витяг з Реєстру
– публікувати будь-які матеріали та відгуки Клієнта, без будь-яких обмежень або компенсацій, застережень з боку Клієнта.
4.2. Виконавець зобов’язується:
– консультувати Клієнта та надавати роз’яснення з приводу надання Правових послуг, зокрема Витягу з Реєстру;
– інформувати Клієнта про зміст, характер та можливі наслідки надання Правових послуг, зокрема Витягу з Реєстру;
– надати Клієнту екземпляр всіх матеріалів, одержаних в ході надання Правових послуг, зокрема Витягу з Реєстру;
– повідомити Клієнта про наявність конфлікту інтересів, в розумінні положень п.8 ст.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
– без згоди клієнта не розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, в розумінні положень ст.22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
4.3. Клієнт має право:
– отримати Правові послуги належної якості і в належному обсязі, зокрема Витяг з Реєстру;
4.4. Клієнт зобов’язується:
– своєчасно вносити оплату за надання Правових послуги, зокрема Витягу з Реєстру;
– виконувати вимоги законодавства України та вимоги даного Договору;
– виконувати вимоги договору про надання правової допомоги, у випадку необхідності укладання останньої, відповідно до вимог ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

5. Відповідальність сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному Договору Сторони несуть відповідальність, відповідно до діючого законодавства України.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за прямі, фактичні, непрямі збитки, або прямо чи непрямо упущену вигоду чи недоотриманий дохід.
5.3. Клієнт погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладена в даних умовах, відображає розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.
5.4. Сторони встановили, що будь-які спори та претензії будуть вирішуватися шляхом перемовин.
5.5. Клієнт погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з наданням Правових послуг Виконавцем, повинен бути переданий до суду, у відповідності до правил підсудності та протягом спеціального строку позовної давності в 1 рік, з моменту виникнення підстав для нього.
5.6. Клієнт погоджується, що у випадку порушення ним пп.1 п.4.4 даного Договору, що стосується обов’язку останнього своєчасно вносити оплату, Виконавець має право не лише призупинити надання Правових послуг, зокрема Витягу з Реєстру, до моменту вчинення оплати, але і припинити даний Договір на підставі пп.3 п.6.1 даного Договору.
5.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання обов’язків, якщо таке невиконання викликано обставинами, які не залежали від волі Сторін, а саме: воєнними діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, актами органів влади, що роблять неможливим виконання вимог даного Договору. Сторона, для якої наступив Форс-мажорні обставини, зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону та надати підтверджуючи документи.

6. Припинення Договору
6.1. Дії даного Договору припиняються:
– за згодою Сторін;
– якщо виконання Стороною Договору своїх обов’язків неможливо у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінити умови, встановлені даним Договором, і будь-яка зі Сторін не погоджується на внесення змін в Договір;
– у випадку порушення Клієнтом умов, передбачених пп.1, 2 п.4.4 даного Договору.

7. Обробка персональних даних
7.1. Клієнт підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на збір, обробку та зберігання своїх персональних даних.
7.2. Клієнт підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені ЗУ «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року, із змінами та доповненнями, мету збору, обробки та зберігання персональних даних.

8. Строк дії Оферти
8.1. Дана Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та дії до моменту її відкликання Виконавцем.
8.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та /або відкликати Оферту в будь-який час на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до даної Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший строк вступу змін в силу не встановлено безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

9. Реквізити Виконавця
Виконавець: Громадська організація ГО “Форум розвитку громадянського суспільства” (ФРГС) – голова Олексій Коваленко https://fb.com/akconua, адреса реєстрації: 04208 м.Київ, пр-т. В.Порика 7А, оф.202
Фактична адреса та засоби зв’язку – https://csdf.org.ua/